1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R10 (phát hành ngày 30/06/2022)

1. CB QLTS muốn in mẫu số 01 NĐ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

2. CB QLTS muốn in mẫu số 02 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

3. Kế toán muốn đánh số trang văn bản theo quy định mới

4. CB QLTS muốn khai báo đúng thông tin tài sản khi nhập khẩu từ Mimosa và Bamboo

5. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan, đơn vị

6. Báo cáo TS đất của CQ, TC, ĐV

7. Báo cáo TS khác trên 500 triệu của CQ, TC, ĐV

8. Báo cáo TS nhà của CQ, TC, ĐV

9. Báo cáo TS ô tô của CQ, TC, ĐV

10. PL01-TH Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

11. Kế toán muốn sắp xếp các danh mục BPSD, đơn vị trực thuộc theo thứ tự quản lý tại đơn vị và hiển thị tương ứng trên báo cáo để dễ dàng theo dõi

12. Tra cứu CCDC nâng cao

13. Tích hợp công cụ livechat giúp khách hàng liên lạc với Tư vấn MISA được nhanh chóng, thuận tiện hơn

R9 (phát hành ngày 09/06/2022)

1. Kế toán mong muốn khai báo được số giường trên các TSCĐ là ô tô cứu thương

2. CB QLTS muốn xem danh sách báo cáo thuận tiện hơn

3. CB QLTS cục công sản  STC muốn tra cứu thống kê chi tiết tài sản của đơn vị con theo loại tài sản kê khai và chi tiết tới cấp tài sản chi tiết nhất và in báo cáo trực tiếp theo biểu 02A-ĐK/TSNN để báo cáo cho lãnh đạo cấp trên

4. Biểu đồ tổng quan (giai đoạn 1)

5. Cải tiến giao diện danh sách và nghiệp vụ CCDC

6. Cải tiến giao diện danh sách và nghiệp vụ TSHTĐB

7. CB QLTS muốn tổng hợp kế hoạch mua sắm của cả năm so với định mức để xin phê duyệt mua sắm cho đơn vị

8. Kế toán mong muốn khi in Báo cáo công khai mẫu số 10d-CK-TSC thì tài sản cho thuê thể hiện nguyên giá tài sản cho thuê

R8 (phát hành ngày 20/04/2022)

 1. Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ – Mẫu phòng ban
 2. In tem CCDC
 3. Bảng tổng hợp kiểm kê tài sản cố định
 4. Báo cáo kiểm kê CCDC
 5. Mẫu số 03 – TSC – MSTT: Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
 6. Mẫu số 04 – BC – TSCĐ: Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ của đơn vị HCSN 
 7. Mẫu số 05 – BC – TSCĐ: Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ của đơn vị HCSN
 8. Sổ tài sản cố định (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)
 9. CB QLTS muốn đáp ứng báo cáo tình trạng cấp và xử lý tài sản
 10. CB QLTS muốn in biểu S21-X: Sổ tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng
 11. Bổ sung biểu 05a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai TSCĐ phục vụ cho dự án
 12. C50-HD: Phiếu giao nhận tài sản
 13. Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng (Tổng hợp chung toàn đơn vị)
 14. Kế toán muốn sửa lại thông tin tài sản linh hoạt hơn
 15. Cải tiến giao diện và tiện ích màn hình Danh sách TSCĐ
 16. Báo cáo Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng
 17. CB QLTS muốn kết nối TSHTĐB với phần mềm kế toán Bamboo để hạch toán TSHTĐB
 18. Bổ sung biểu 05b – ĐK/TSC: Báo cáo kê khai TSCĐ phục vụ cho dự án
 19. Bổ sung biểu 05c – ĐK/TSC: Báo cáo kê khai TSCĐ phục vụ cho dự án
 20. Kế toán muốn in biểu 03/CCTT nộp kèm báo cáo tài chính để nộp cho STC báo cáo thông tin tài sản theo mẫu mới TT39/2021/TT-BTC
 21. Kế toán muốn in biểu 04/CCTT nộp kèm báo cáo tài chính để nộp cho STC báo cáo thông tin tài sản theo mẫu mới TT39/2021/TT-BTC
 22. Cải tiến giao diện màn hình đăng nhập
 23. Cải tiến thông báo xử lý độ lớn dữ liệu khi kiểm kê/tính hao mòn

R7 (phát hành ngày 12/04/2022)

 1. Sổ ghi giảm TSCĐ
 2. Mẫu số S80-H – Sổ tài sản hạ tầng đường bộ
 3. C55a-HD: Bảng tính hao mòn TSCĐ
 4. Biểu số 21.N/BCS-XDDT – Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn
 5. Mẫu số 01-BC-TSHTĐB: Báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ
 6. Mẫu số 03-BC-TSHTĐB: Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản hạ tầng

R6 (phát hành ngày 15/12/2021)

1. Biểu số 0401 – Tổng hợp tài sản là Đất

2. Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu hiển thị thông tin mã đơn vị)

3. Biểu số 01A-ĐK-TSNN – Báo cáo tài sản nhà nước của đơn vị trực tiếp sử dụng

4. Báo cáo tình hình tăng giảm công cụ, dụng cụ

5. Bảng tổng hợp tài sản cố định

6. Báo cáo tình hình công cụ dụng cụ (Đặc thù Vĩnh Long)

7. Thiết lập chức năng filter trên các màn hình

R5 (phát hành ngày 14/11/2021)

1. Chuyển nguồn hình thành TSCĐ

2. Chuyển TSCĐ thành CCDC

3. Chuyển TSCĐ thành lô TSCĐ

4. Nhập khấu TSCĐ từ BAMBOO

5. Nhập khẩu CCDC từ MIMOSA

6. Sửa, xóa chứng từ TSCĐ/CCDC ở năm cũ

7. Thông tin đơn vị

8. Thiết lập chữ ký

9. Thiết lập mặc định

10. Tùy chọn báo cáo

11. Tùy chọn nghiệp vụ

R4 (phát hành ngày 24/10/2021)

1. Chuyển đổi Loại tài sản theo Thông tư

2. Chuyển đổi Loại tài sản theo Quyết định đặc thù của tỉnh

3. Nhập khẩu CCDC

4. Phân loại đơn vị

5. Biểu số 0402 – Tổng hợp tài sản Nhà

6. Biểu số 0403 – Tổng hợp tài sản là xe ô tô

7. Biểu số 0404 – Tổng hợp tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên

8. Biểu số 0405 – Tổng hợp tài sản nhà nước

9. Biểu số 0406 – Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản Nhà nước

10. Mẫu số 08a-ĐK-TSC – Phần 1 – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

11. Mẫu số 08a-ĐK-TSC – Phần 2 – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

12. Mẫu số 08a-ĐK-TSC – Phần 3 – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

13. Mẫu số 09a-CK-TSC – Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

14. Mẫu số 09đ – CK-TSC – Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

15. Mẫu số 10a-CK-TSC – Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

 

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?