Giới thiệu phần mềm MISA QLTS

– Phần mềm Quản lý tài sản (MISA QLTS) là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của Nhà nước. Đây là phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay – CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY.

– Phần mềm MISA QLTS được chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập sử dụng bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có Internet. Đối với các đơn vị chủ quản khi sử dụng MISA QLTS sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản công của các đơn vị trực thuộc trong ngành hoặc địa phương (từ quận/huyện, tỉnh/thành đến phạm vi toàn quốc).

– Phần mềm MISA QLTS còn sẵn sàng kết nối và trao đổi được thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

– MISA QLTS cập nhật đầy đủ các chế độ về quản lý tài sản:

  • Luật số 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
  • Thông tư số 23/2023/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  • Thông tư số 144/2017/TT-TBC: Hướng dẫn một số nội dung chi tiết của NĐ số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công
     
  • Thông tư số 107/2017/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
  • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
  • Thông tư 35/2022/TT-BTC: Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

XEM PHIM HƯỚNG DẪN TOÀN BỘ NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM MISA QLTS

Cập nhật 29/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]