Báo cáo

Cho phép xem và in các Báo cáo công khai, Báo cáo quản trị, Báo cáo kê khai TSNN, Báo cáo theo chế độ kế toán với các tài sản cố định và Báo cáo tài sản hạ tầng đường bộ đối với tài sản hạ tầng đường bộ theo từng kỳ báo cáo.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN LẬP, PHÊ DUYỆT, TỔNG HỢP VÀ NỘP BÁO CÁO LÊN CẤP TRÊN:

Xem báo cáo

1. Tại menu Báo cáo, phần mềm cho phép anh/chị có thể thêm báo cáo yêu thích bằng cách tích vào hình ngôi sao.

2. Khi đó các báo cáo được tích chọn yêu thích sẽ được hiển thị tại tab Xem báo cáo yêu thích. Tích lại vào hình ngôi sao để loại bỏ báo cáo ra khỏi danh sách yêu thích nếu cần.

3. Đồng thời, phần mềm cũng bổ sung tính năng Thiết lập sắp xếp, ẩn hiện báo cáo.

4. Tại đây anh/chị có thể tích chọn ẩn/hiện các báo cáo một cách dễ dàng.

5. Có thể nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh báo cáo cần ẩn/hiện.

6. Ngoài ra có thể di chuyển báo cáo hay sử dụng lên đầu danh sách để xem danh sách báo cáo một cách thuận tiện hơn.

7. Để in báo cáo, anh.chị chọn báo cáo cần xem chi tiết.

Ví dụ: Xem báo cáo Tổng hợp biên chế, tiền lương và phụ cấp.

8. Khai báo tham số báo cáo

9. Chương trình in mẫu như sau:

Lập/Gửi báo cáo (đối với ĐVCD)

Giúp CBTC lập và gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên.

1. Chọn menu Báo cáoLập báo cáo (1)

2. Nhấn Lập báo cáo (2)

3. Khai báo màn hình tham số:

  • Chọn Kỳ báo cáo; chọn Từ ngày, Đến ngày (Lưu ý: Phần mềm mặc định năm của kỳ báo cáo là năm hiện thời, anh/chị cần chọn đúng năm cần lập báo cáo) (3)
  • Nhập Diễn giải (4)
  • Tích chọn các báo cáo cần lập và gửi cho cấp trên (có thể nhập nhanh báo cáo cần gửi tại ô Tìm kiếm báo cáo) (5)
  • Nhấn Lập báo cáo (6)

4. Màn hình hiển thị các báo cáo đã được chọn để gửi lên cấp trên. Tích chọn các báo cáo và nhấn Nộp cấp trên.

Nhấn Gửi để xác nhận nộp báo cáo:

5. Khi đó, các báo cáo được gửi sẽ hiển thị trạng thái là Chờ duyệt.

Xét duyệt báo cáo từ cấp dưới (dành cho ĐVCQ)

Giúp chuyên viên QLTS nhận báo cáo từ cấp dưới, sau đó thực hiện tổng hợp và gửi báo cáo lên cấp trên.

1. Khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới, anh/chị nhấn vào link tại đây hoặc vào Báo cáo\Xét duyệt báo cáo. (tính năng đang phát triển)

Lưu ý: Phần mềm sẽ mặc định năm báo cáo là năm hiện thời. Trường hợp anh/chị cần xem báo cáo năm trước thì cần phải chọn lại năm in báo cáo.

2. Tích chọn Đơn vị gửi báo cáo, sau đó, kích đúp chuột vào báo cáo chi tiết cần xem

Ví dụ xem báo cáo Bảng tổng hợp tài sản cố định.

3. Nếu báo cáo không có gì sai sót, nhấn Duyệt.

Các báo cáo sau khi phê duyệt sẽ có trạng thái là Đã duyệt. Đơn vị cấp dưới xem được tình trạng báo cáo là Đã duyệt hay chưa.

4. Nếu báo cáo có số liệu không chính xác, nhấn Từ chối, nhập Lý do gửi trả để cấp dưới sửa lại theo góp ý.

Các báo cáo sau khi hủy phê duyệt sẽ có trạng thái là Từ chối.

6. Để từ chối báo cáo của đơn vị cấp dưới, nhấn biểu tượng Từ chối, nhập Lý do từ chối.

7. Nhấn tiếp biểu tượng Hoàn thành tại danh sách báo cáo. Khi đó số liệu sẽ đồng thời được lấy lên bảng tổng hợp báo cáo của toàn ngành, toàn địa phương.

Đơn vị cấp dưới xem được tình trạng báo cáo và thực hiện lập lại báo cáo gửi lên cho đơn vị cấp trên.

Lưu ý: Để nhận được báo cáo từ cấp dưới, CBTC cần phải chọn những đơn vị cấp dưới nào có thể gửi được báo cáo lên cho đơn vị mình trong file đăng ký sử dụng.

Tổng hợp và gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Tổng hợp báo cáo, nhấn Tổng hợp.

2. Tích chọn hiển thị các mẫu báo cáo cần tổng hợp và nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Phần mềm sẽ mặc định năm báo cáo là năm hiện thời. Trường hợp anh/chị cần tổng hợp báo cáo năm trước thì cần phải chọn lại năm in báo cáo.

3. Có thể nhập nhanh tên báo cáo cần tìm kiếm.

4. Chương trình sẽ tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa bàn.

5. Để nộp báo cáo lên cấp trên, vào menu Nộp cấp trên, nhấn biểu tượng nộp, nhấn Gửi để gửi báo cáo lên cấp trên.

 

 

 

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan