Báo cáo

Mục đích: Cho phép xem và in các Báo cáo công khai, Báo cáo quản trị, Báo cáo kê khai TSNN, Báo cáo theo chế độ kế toán với các tài sản cố định và Báo cáo tài sản hạ tầng đường bộ đối với tài sản hạ tầng đường bộ theo từng kỳ báo cáo.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN LẬP, PHÊ DUYỆT, TỔNG HỢP VÀ NỘP BÁO CÁO LÊN CẤP TRÊN:

Tải phim hướng dẫn Tại đây

1. Xem báo cáo

2. Lập/Gửi báo cáo (Đối với đơn vị cấp dưới)

Cập nhật 02/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]