1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. CB QLTS muốn in mẫu số 02 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

CB QLTS muốn in mẫu số 02 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

1. Mục đích

Giúp CB QLTS in được mẫu số 02 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, khi có phát sinh về sắp xếp lại nhà, xử lý nhà/đất thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo mẫu biểu số 01 và tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản theo Mẫu số 02 theo Nghị định. 
Hiện trên phần mềm chưa có căn cứ lấy lên số liệu báo cáo.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung các trường thông tin liên quan trong khai báo tài sản đất, nhà.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tài sản\Khác\Phương án sắp xếp lại, tại tab Biên bản kiểm ra, nhấn Lập báo cáo. Khai báo các thông tin biên bản kiểm tra – Sắp xếp lại tài sản.

2. Nhấn Xem trước biên bản kiểm tra, phần mềm sẽ hiển thị biên bản để anh/chị kiểm tra thông tin.

3. Nếu các thông tin đều chính xác và không có gì sai sót, anh/chị nhấn Lưu. Tại màn hình danh sách biên bản kiểm tra, nhấn biểu tượng In để in Mẫu số 02: Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.

 

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan