1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Báo cáo TS khác trên 500 triệu của CQ, TC, ĐV

Báo cáo TS khác trên 500 triệu của CQ, TC, ĐV

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Báo cáo kê khai TSCĐ khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R10, đơn vị có thể in được Báo cáo kê khai TSCĐ khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo kê khai TSCĐ khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo
  • Chọn Từ ngày, Đến ngày
  • Có thể tích chọn có in báo cáo tài sản của đơn vị hay là in báo cáo tổng hợp hay không
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan