1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Báo cáo TS đất của CQ, TC, ĐV

Báo cáo TS đất của CQ, TC, ĐV

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Báo cáo trụ sở làm việc, cơ sở HĐSN (đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R10, đơn vị có thể in được Báo cáo trụ sở làm việc, cơ sở HĐSN (đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo trụ sở làm việc, cơ sở HĐSN (đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo
  • Chọn Từ ngày, Đến ngày
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan