1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. CB QLTS muốn in mẫu số 01 NĐ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

CB QLTS muốn in mẫu số 01 NĐ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

1. Mục đích

Giúp CB QLTS in mẫu số 01 NĐ 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, khi có phát sinh về sắp xếp lại nhà, xử lý nhà/đất thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo mẫu biểu số 01 theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm vẫn chưa tự động nhận biết được tài sản nào được sắp xếp/xử lý và không tự biết được phương án đề xuất sắp xếp/xử lý.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung nghiệp vụ Phương án sắp xếp lại tài sản.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tài sản\Khác\Phương án sắp xếp lại, nhấn biểu tượng in để in Mẫu số 01: Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh (thành phố) 

2.  Nhấn biểu tượng in, khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Năm báo cáo
  • Tích chọn in báo cáo tài sản Tổng hợp hay Của đơn vị
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình minh Mẫu số 01: Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh (thành phố)

 

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan