Tính hao mòn

Giúp cán bộ QLTS lập và theo dõi các chứng từ tính hao mòn cho các tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị.

Lưu ý: Để tính hao mòn cho tài sản hạ tầng đường bộ thì cán bộ QLTS cần ghi tăng cho tài sản đó.

Các bước tính hao mòn như sau:

1. Vào menu Tài sản HTĐB\Tính hao mòn.

2. Nhấn Thêm chứng từ.

3. Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày tính hao mòn, Nội dung chứng từ.

4. Phần mềm tự động tính Hao mòn năm. Trong đó:

  • Giá trị còn lại đầu kỳ: Giá trị còn lại của tài sản trước ngày tính hao mòn.
  • Nguyên giá và Tỷ lệ hao mòn (%): Nguyên giá của tài sản được lấy từ phần khai báo tài sản.
  • Hao mòn năm: hiển thị số hao mòn của tài sản trong năm. Anh/chị có thể sửa số Hao mòn năm.

5. Nhấn Enter để chuyển xuống dòng bên dưới.

Nếu tài sản chỉ tính hao mòn, không trích khấu hao thì sẽ không hiển thị cột HM/KH năm và cột Tống KH năm.

6. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ tính hao mòn tài sản HTĐB khi:

  • Tài sản HTĐB chưa ghi giảm đến ngày tính hao mòn.
  • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Đánh giá lại, Trích khấu hao, Kiểm kê, Đề nghị xử lý sau ngày tính hao mòn.
Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]