Thay đổi thông tin

Giúp cán bộ QLTS theo dõi và quản lý các phiếu thay đổi thông tin của tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị.

Cách 1: Thay đổi thông tin tài sản ở menu Tài sản HTĐB\Danh sách tài sản

1. Chọn menu Tài sản HTĐB.

2. Tích chọn 1 tài sản, nhấn Thay đổi thông tin.

3. Nhập Ngày thay đổi

4. Chọn Tài sản cần thay đổi thông tin 

5. Nhập Lý do thay đổi.

6. Nhập Thông tin đề nghị thay đổi:

  • Nhập các thông tin Giá trị mới như Tên tài sản HTĐB, Mã tài sản, Cấp/loại tài sản.
  • Nhấn Lưu.

Cách 2: Thay đổi thông tin tài sản ở menu Tài sản HTĐB\Thay đổi thông tin tài sản

1. Chọn menu Tài sản HTĐB\Thay đổi thông tin.

2. Nhấn Thêm chứng từ.

3. Chọn Ngày thay đổi, Tài sản cần thay đổi thông tin.

4. Nhập Lý do thay đổi.

5. Nhập Thông tin đề nghị thay đổi.

6. Nhấn Lưu.

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan