Ghi giảm

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý được các chứng từ ghi giảm tài sản hạ tầng đường bộ tại đơn vị.

Cách 1: Lập chứng từ ghi giảm tài sản tại menu Tài sản HTĐB\Danh sách tài sản HTĐB

1. Chọn menu Tài sản HTĐB\Danh sách tài sản HTĐB.

2. Tích chọn các tài sản HTĐB cần ghi giảm.

3. Nhấn Ghi giảm.

Cách 2: Lập chứng từ ghi giảm tại menu Tài sản HTĐB\Ghi giảm 

1. Vào menu Tài sản HTĐB\Ghi giảm.

2. Nhấn Thêm chứng từ.

Các bước khai báo chứng từ ghi giảm tài sản

– Khai báo thông tin chung:

 • Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày ghi giảm, Nội dung chứng từ.
 • Tích chọn Chọn ban thanh lý để khai báo thành phần tham gia.
  • Nhập Họ và tên, Chức vụ, Đại diện, Vai trò của người tham gia.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm người tham gia.
  • Nhấn Xóa nếu muốn xóa người tham gia.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để đổi thứ tự của người tham gia.

– Ghi giảm tài sản HTĐB:

 • Nhấn Chọn tài sản.
 • Tích chọn tài sản cần ghi giảm.
 • Chọn Hình thức ghi giảm, Lý do ghi giảm.
 • Chương trình tự động tính ra Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại
 • Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan