1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn in báo cáo cuối năm

Hướng dẫn in báo cáo cuối năm

Hướng dẫn các thao tác trước khi in báo cáo cuối năm

Trước khi in báo cáo cuối năm, cán bộ QLTS thực hiện kiểm tra và nhập các chứng từ phát sinh trong năm. Cụ thể như sau:

1. Khai báo đầy đủ thông tin Loại hình đơn vị, Phân loại đơn vị: vào Hệ thống\Thông tin đơn vị.

2. Nhập các phát sinh về Tài sản trong năm:

– Nếu trong năm có biến động ghi tăng tài sản thì phải khai báo và ghi tăng tài sản. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Khi khai báo tài sản lưu ý nhập đầy đủ thông tin Hiện trạng sử dụng cho các tài sản để lên báo cáo đúng.

– Nếu trong năm có thay đổi thông tin tài sản thì phải khai báo trên phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.

– Nếu trong năm có điều chỉnh về tài sản thì thực hiện lập chứng từ Đánh giá lại. Xem hướng dẫn tại đây.

– Nếu trong năm có điều chuyển tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác thì thực hiện lập chứng từ Điều chuyển. Xem hướng dẫn tại đây.

– Nếu trong năm có ghi giảm tài sản thì thực hiện lập chứng từ Ghi giảm. Xem hướng dẫn tại đây.

– Lập chứng từ trích khấu hao và tính hao mòn tài sản.

– Lập chứng từ kiểm kê cho tất cả các bộ phận sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Nhập các phát sinh về Công cụ dụng cụ trong năm:

–  Nếu trong năm có biến động ghi tăng CCDC thì phải khai báo và ghi tăng công cụ dụng cụ. Xem hướng dẫn tại đây.

– Nếu trong năm có điều chuyển công cụ dụng cụ từ phòng ban này sang phòng ban khác thì lập chứng từ Điều chuyển. Xem hướng dẫn tại đây.

– Nếu trong năm có phân bổ công cụ dụng cụ thì thực hiện lập chứng từ Phân bổ. Xem hướng dẫn tại đây.

– Lập chứng từ kiểm kê cho tất cả các bộ phận sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

– Nếu trong năm có ghi giảm công cụ dụng cụ thì thực hiện lập chứng từ Ghi giảm. Xem hướng dẫn tại đây.

Hướng dẫn in báo cáo cuối năm

1. Sau khi nhập đầy đủ các chứng từ phát sinh trong năm, cán bộ QLTS in các báo cáo cuối năm bằng cách vào menu Báo cáo.

2. Kích đúp chuột vào các báo cáo cần in.

3. Kiểm tra các báo cáo xem có chênh lệch hay sai sót không.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Hướng dẫn gửi báo cáo lên cho cấp trên

1. Chọn menu Báo cáoLập báo cáo (1)

2. Nhấn Lập báo cáo (2)

3. Khai báo màn hình tham số:

  • Chọn Kỳ báo cáo; chọn Từ ngày, Đến ngày (Lưu ý: Phần mềm mặc định năm của kỳ báo cáo là năm hiện thời, anh/chị cần chọn đúng năm cần lập báo cáo) (3)
  • Nhập Diễn giải (4)
  • Tích chọn các báo cáo cần lập và gửi cho cấp trên (có thể nhập nhanh báo cáo cần gửi tại ô Tìm kiếm báo cáo) (5)
  • Nhấn Lập báo cáo (6)

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?