Kiểm kê

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý các phiếu kiểm kê tại sản tại đơn vị.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ TÀI SẢN:

[MISA QLTS] Hướng dẫn Kiểm kê tài sản trên phần mềm Quản lý tài sản from MISA JSC on Vimeo.

Các bước kiểm kê:

1. Vào menu Tài sản\Kiểm kê.

2. Nhấn Thêm chứng từ.

3. Nhập Số phiếu, Ngày lập phiếu, Ngày kiểm kê, Bộ phận, Ghi chú.

4. Tích chọn Chọn ban kiểm kê để khai báo các thành phần tham gia kiểm kê:

  • Nhập Họ và tên, Chức vụ, Đại diện, Vai trò của người tham gia kiểm kê.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm người tham gia kiểm kê.
  • Nhấn Xóa nếu muốn xóa người tham gia kiểm kê.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để đổi thứ tự của người tham gia kiểm kê.
  • Kể từ lần kiểm kê sau, chỉ cần tích chọn Thêm người kiểm kê từ lần nhập trước thì phần mềm sẽ tự động lấy ban kiểm kê mà anh/chị không phải nhập tay nữa.

5. Phần mềm lấy lên danh sách tài sản theo Bộ phận đã chọn ở trên.

Cán bộ QLTS nhập lại thông tin tài sản sau kiểm kê vào cột Theo kiểm kê, bao gồm: Số lượng, Nguyên giá, Giá trị còn lại.

=> Phần mềm tự động tính Chênh lệch về Số lượng, Nguyên giá, Giá trị còn lại.

6. Phần mềm tự gợi ý Hình thức xử lý dựa vào số Chênh lệch.

7. Nhấn Lưu.

8. Sau khi kiểm kê, cán bộ QLTS căn cứ vào Hình thức xử lý (Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại…) để lập các chứng từ tương ứng.

Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ kiểm kê tài sản khi:

  • Tài sản chưa ghi giảm trước ngày kiểm kê.
  • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Đánh giá lại, Trích khấu hao, Điều chuyển sau ngày kiểm kê.
Cập nhật 31/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan