Ghi giảm tài sản

Mục đích: Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý các chứng từ ghi giảm tài sản tại đơn vị (Khi tài sản bị điều chuyển, thanh lý, chuyển nhượng,…)

Hướng dẫn thực hiện:

 1.  Vào Tài sản\Ghi giảm: Nhấn Thêm chứng từ để lập chứng từ ghi giảm.
 2. Hoặc tại Tài sản\Danh sách tài sản cố định: Tích chọn tài sản cần ghi giảm, chọn Ghi giảm.
 3. Khai báo chứng từ ghi giảm tài sản:

– Khai báo thông tin chung:

 • Nhập Mã chứng từ; Ngày chứng từ; Ngày ghi giảm; Nội dung (Lý do ghi giảm).
 • Tích chọn Chọn ban thanh lý để khai báo thành phần tham gia:
  • Nhập Họ và tên, Chức vụ, Đại diện, Vai trò của người tham gia.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm người tham gia.
  • Nhấn Xóa nếu muốn xóa người tham gia.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để đổi thứ tự của người tham gia.
  • Nếu ban thanh lý vẫn như lần nhập trước, tích chọn Thêm ban thanh lý từ lần nhập trước để không cần khai báo lại thông tin.

Khai báo thông tin chi tiết tài sản:

 • Nhấn Chọn tài sản.
 • Tích chọn Tài sản cần ghi giảm.
 • Trường hợp muốn chọn nhanh Lý do ghi giảm Hình thức xử lý cho tất cả tài sản đã chọn, anh/chị chọn luôn tại đây. Nhấn Đồng ý. 
 • Trường hợp muốn chọn Lý do ghi giảm Hình thức xử lý cho riêng từng tài sản, nhấn Đồng ý để thêm tài sản. Sau đó khai báo thông tin tương ứng từng tài sản.

– Khai báo tài sản theo lô:

 • Nhấn Chọn tài sản theo lô.
 • Chọn Lô tài sản cần ghi giảm.
 • Tích chọn tài sản cần ghi giảm. Trường hợp lô gồm nhiều tài sản, anh/chị tích chọn Tự động chọn tài sản trong lô, nhập số lượng tài sản rồi nhấn Enter. Phần mềm tự động tích chọn số lượng tài sản mà không cần thao tác chọn nhiều lần.
 • Chọn Lý do ghi giảm và Hình thức xử lý.
 • Số tiền thu được từ xử lý ghi giảm tài san (nếu có), anh/chị nhập thông tin Phân bổ số tiền thu được.
 • Nhấn Đồng ý.

– Khai báo tài sản từ phiếu đề nghị xử lý:

 • Nhấn Chọn phiếu đề nghị xử lý.
 • Tích chọn các phiếu đề nghị xử lý. Nhấn Đồng ý.

4. Sau khi đã nhập đủ thông tin trên chứng từ, nhấn Lưu để ghi nhận ghi giảm cho tài sản.

Cập nhật 23/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan