Ghi giảm

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý được các chứng từ ghi giảm tài sản tại đơn vị.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN GHI GIẢM TÀI SẢN:

[MISA QLTS] Hướng dẫn Ghi giảm tài sản trên phần mềm Quản lý tài sản from MISA JSC on Vimeo.

Cách 1: Lập chứng từ ghi giảm tài sản tại menu Tài sản\Danh sách tài sản

1. Chọn menu Tài sản\Danh sách tài sản.

2. Tích chọn các tài sản cần ghi giảm.

3. Nhấn Ghi giảm.

Cách 2: Lập chứng từ ghi giảm tại menu Tài sản\Ghi giảm tài sản

1. Vào menu Tài sản\Ghi giảm.

2. Nhấn Thêm.

Các bước khai báo chứng từ ghi giảm tài sản

– Khai báo thông tin chung:

 • Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày ghi giảm, Nội dung chứng từ.
 • Tích chọn Chọn ban thanh lý để khai báo thành phần tham gia.
  • Nhập Họ và tên, Chức vụ, Đại diện, Vai trò của người tham gia.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm người tham gia.
  • Nhấn Xóa nếu muốn xóa người tham gia.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để đổi thứ tự của người tham gia.

Ghi giảm tài sản:

 • Nhấn Chọn tài sản.

 • Tích chọn tài sản cần ghi giảm.
 • Chọn Hình thức ghi giảm, Lý do ghi giảm.
 • Nhấn Đồng ý.

– Ghi giảm tài sản theo lô:

 • Nhấn Chọn tài sản theo lô.
 • Chọn Lô tài sản cần ghi giảm.
 • Tích chọn tài sản cần ghi giảm.
 • Chọn Hình thức ghi giảm, Lý do ghi giảm.
 • Nhập Phân bổ số tiền thu được (nếu có).

 • Nhấn Đồng ý.

– Ghi giảm từ phiếu đề nghị xử lý:

 • Nhấn Chọn phiếu đề nghị xử lý.
 • Tích chọn các phiếu đề nghị xử lý.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan