Đề nghị xử lý

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý các giấy đề nghị xử lý tài sản tại đơn vị, các tài sản được kê khai khi nhập đề nghị xử lý sẽ được lên báo cáo danh mục tài sản nhà nước đề nghị xử lý.

Cách 1: Lập chứng từ đề nghị xử lý tài sản tại menu Tài sản\Danh sách tài sản

1. Vào menu Tài sản.

2. Tích chọn tài sản cần lập phiếu đề nghị xử lý.

3. Nhấn Đề nghị xử lý.

Cách 2: Lập chứng từ đề nghị xử lý tài sản tại menu Tài sản\Khác\Đề nghị xử lý

1. Vào menu Tài sản\Khác\Đề nghị xử lý.

2. Nhấn Thêm.

Các bước khai báo phiếu đề nghị xử lý tài sản

1. Nhập Số phiếu, Ngày lập, Ngày xử lý, Người đề nghị, Bộ phận đề nghị, Trạng thái, Nội dung.

2. Nhập thông tin chi tiết:

– Đề nghị xử lý tài sản:

  • Nhấn Chọn tài sản.
  • Tích chọn các tài sản cần xử lý.
  • Nhập Mô tả đặc điểm, chọn Hình thức xử lý, nhập Ghi chú.
  • Nhấn Đồng ý.

– Đề nghị xử lý tài sản theo lô:

  • Nhấn Chọn tài sản theo lô.
  • Chọn Lô tài sản.
  • Tích chọn các tài sản cần xử lý.
  • Có thể tích chọn Tự động chọn tài sản trong lô để phần mềm tích chọn tất cả các tài sản trong lô.
  • Chọn Hình thức xử lý, nhập Ghi chú.
  • Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan