Trích khấu hao

Giúp cán bộ QLTS thêm mới các chứng từ tính khấu hao tài sản tại đơn vị vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo kỳ tính khấu hao của từng tài sản.

Lưu ý: Để trích khấu hao cho tài sản thì cán bộ QLTS cần ghi tăng cho tài sản đó. Nếu chưa ghi tăng thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau:

Nhấn Đồng ý để ghi tăng cho tài sản. Xem hướng dẫn ghi tăng tài sản tại đây.

Các bước trích khấu hao như sau:

1. Vào menu Tài sản\Trích khấu hao.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn Kỳ trích khấu hao => chương trình tự động lấy lên danh sách tài sản trong kỳ trích khấu hao.

4. Nhập Mã chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày tính khấu hao, Nội dung khấu hao.

5. Phần mềm tự động tính khấu hao theo kỳ đã chọn. Trong đó:

  • Giá trị TKH còn lại đầu kỳ: giúp cán bộ QLTS đối chiếu số trích khấu hao những tháng cuối.
  • Giá trị trích khấu hao: là phần nguyên giá của tài sản sử dụng vào sản xuất kinh doanh tại ngày trích khấu hao.
  • Số tháng(quý) khấu hao: số tháng (quý) trích khấu hao tương ứng của từng tài sản để cán bộ QLTS có thể kiểm tra nhanh số khấu hao tháng.
  • Khấu hao tháng (quý): hiển thị số khấu hao theo tháng/quý trích khấu hao.

Anh/chị có thể sửa số khấu hao tháng(quý).

6. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ trích khấu hao tài sản khi:

  • Tài sản chưa ghi giảm đến ngày trích khấu hao.
  • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Đánh giá lại, Trích khấu hao, Kiểm kê, Đề nghị xử lý sau ngày trích khấu hao.
Cập nhật 16/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan