Tính khấu hao

Xem video hướng dẫn tại đây:

Mục đích: Giúp cán bộ QLTS thêm mới các chứng từ trích khấu hao tài sản tại đơn vị vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tùy theo kỳ trích khấu hao của từng tài sản.

Lưu ý: Để trích khấu hao cho tài sản thì cán bộ QLTS cần ghi tăng cho tài sản đó và tài sản cần được khai báo tính khấu hao khi thêm vào phần mềm. 

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Tài sản\Tính khấu hao. Nhấn Thêm chứng từ.
 2. Khai báo thông tin trên chứng từ tính khấu hao.
 3. Tại Thông tin chứng từ:
  • Chọn Kỳ tính khấu hao, phần mềm tự động lấy lên danh sách tài sản trong kỳ trích khấu hao.
  • Mã chứng từ: Phần mềm tự động sinh tiếp theo mã chứng từ gần nhất, có thể chỉnh sửa nếu muốn.
  • Ngày chứng từ; Ngày khấu hao: Tự động lấy là ngày cuối cùng trong kỳ.
  • Nội dung khấu hao: Lấy theo thông tin Kỳ tính khấu hao đã chọn, có thể chỉnh sửa nếu muốn. 
 4. Tại Thông tin tài sản tính khấu hao:
  • Phần mềm tự động lấy lên danh sách tài sản trong kỳ trích khấu hao đã chọn.
  • Phần mềm tự động tính khấu hao theo kỳ đã chọn. Trong đó:
   • Giá trị TKH còn lại đầu kỳ: Giúp cán bộ QLTS đối chiếu số trích khấu hao những tháng cuối.
   • Giá trị trích khấu hao: Là phần nguyên giá của tài sản sử dụng vào sản xuất kinh doanh tại ngày trích khấu hao.
   • Số tháng(quý) khấu hao: Số tháng (quý) trích khấu hao tương ứng của từng tài sản để cán bộ QLTS có thể kiểm tra nhanh số khấu hao tháng.
   • Khấu hao tháng (quý): Hiển thị số khấu hao theo tháng/quý trích khấu hao.
   • Anh/chị có thể sửa số khấu hao tháng(quý).
 5. Nhấn Lưu. Chứng từ khấu hao tài sản được lưu trữ trên phần mềm giúp cán bộ QLTS dễ dàng tra cứu thông tin.
 6. Cán bộ QLTS có thể chỉnh sửa/xóa chứng từ bằng cách nhấn vào biểu tượng cây bút/thùng rác.
  Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ trích khấu hao tài sản khi.

  • Tài sản chưa ghi giảm đến ngày trích khấu hao.
  • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Đánh giá lại, Trích khấu hao, Kiểm kê, Đề nghị xử lý sau ngày trích khấu hao.
 7. Để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo, anh/chị có thể in Bảng tính khấu hao TSCĐ.
Cập nhật 28/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan