Tính hao mòn

XEM PHIM HƯỚNG DẪN TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN:

[MISA QLTS] Hướng dẫn Tính hao mòn tài sản trên phần mềm Quản lý tài sản from MISA JSC on Vimeo.

Giúp cán bộ QLTS lập và theo dõi các chứng từ tính hao mòn cho các tài sản tại đơn vị.

Lưu ý: Để tính hao mòn cho tài sản thì cán bộ QLTS cần ghi tăng cho tài sản đó. Nếu chưa ghi tăng thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau:

Nhấn Đồng ý để ghi tăng cho tài sản. Xem hướng dẫn ghi tăng tài sản tại đây.

Các bước tính hao mòn như sau:

1. Vào menu Tài sản\Tính hao mòn.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày tính hao mòn, Nội dung.

4. Phần mềm tự động tính Hao mòn năm. Trong đó:

  • Giá trị còn lại đầu kỳ: Giá trị còn lại của tài sản trước ngày tính hao mòn.
  • Nguyên giáTỷ lệ hao mòn (%): Nguyên giá của tài sản được lấy từ phần khai báo tài sản.
  • Tổng khấu hao năm: là các tài sản vừa trích khấu hao vừa tính hao mòn trong năm.
  • Hao mòn năm: hiển thị số hao mòn của tài sản trong năm.

Anh/chị có thể sửa số Hao mòn năm.

Nhấn Enter để chuyển xuống dòng bên dưới.

Nếu tài sản chỉ tính hao mòn, không trích khấu hao thì sẽ không hiển thị cột HM/KH năm và cột Tống KH năm.

6. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ tính hao mòn tài sản khi:

  • Tài sản chưa ghi giảm đến ngày tính hao mòn.
  • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Đánh giá lại, Trích khấu hao, Kiểm kê, Đề nghị xử lý sau ngày tính hao mòn.
Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan