Lập kế hoạch mua sắm tập trung

Giúp cán bộ QLTS khai báo và quản lý các kế hoạch mua sắm tài sản của đơn vị, các tài sản được lập kế hoạch mua sắm sẽ hiển thị trên báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước.

– Thêm kế hoạch mua sắm tự chủ

1. Vào menu Tài sản\Khác\Kế hoạch mua sắm.

2. Nhấn Thêm\Thêm kế hoạch mua sắm tự chủ.

3. Chọn Kỳ lập, Nội dung.

4. Nhấn Thêm tài sản. Anh/chị bắt buộc phải khai báo thông tin có dấu (*)

  • Nhập Tên tài sản, Loại tài sản, Nhóm tài sản công khai, Phương thức hình thành, Mô tả đặc điểm.
  • Nhập thêm Thời gian dự kiến, Số lượng dự kiến mua, Đơn vị tính, Đơn giá dự kiến.
  • Chọn Hình thức mua sắm, Dự toán được duyệt, Ghi chú.

  • Nhấn Đồng ý.

5. Để sửa/xóa tài sản thì nhấn vào biểu tượng sửa/xóa.

6. Nhấn Lưu.

– Thêm kế hoạch mua sắm tập trung

1. Vào menu Tài sản\Khác\Kế hoạch mua sắm.

2. Nhấn Thêm\Thêm kế hoạch mua sắm tập trung.

3. Chọn Kỳ lập, Nội dung.

4. Nhấn Thêm tài sản. Anh/chị bắt buộc phải khai báo thông tin có dấu (*)

  • Nhập Tên tài sản, Loại tài sản, Nhóm tài sản công khai, Phương thức hình thành, Mô tả đặc điểm.
  • Nhập thêm Thời gian dự kiến, Số lượng dự kiến mua, Đơn vị tính, Đơn giá dự kiến.
  • Chọn Hình thức mua sắm, Dự toán được duyệt, Phương thức thanh toán, Nguồn vốn, Ghi chú.

  • Nhấn Đồng ý.

5. Để sửa/xóa tài sản thì nhấn vào biểu tượng sửa/xóa.

6. Nhấn Lưu.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan