Lập kế hoạch mua sắm tập trung

Mục đích: Giúp cán bộ QLTS khai báo và quản lý các kế hoạch mua sắm tài sản của đơn vị, các tài sản được lập kế hoạch mua sắm sẽ hiển thị trên báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Thêm kế hoạch mua sắm tự chủ

 1. Vào Tài sản\Khác\Kế hoạch mua sắm.
 2. Nhấn Thêm\Thêm kế hoạch mua sắm tự chủ.
 3. Mặc định thông tin năm hiện tại, nhập Nội dung kế hoạch mua sắm tự chủ. Nhấn Thêm tài sản.
 4. Anh/chị khai báo thông tin tài sản:

  • Nhập Tên tài sản.
  • Loại tài sản: Chọn theo danh mục Loại tài sản theo từng nhóm tài sản đã khai báo.
  • Loại định mức tài sản: Chọn loại định mức tài sản tại đơn vị.
  • Chọn Nhóm tài sản công khai (VD:Tài sản nguồn biếu trợ, viện trợ, quà tặng; Phương tiện đi lại;…)
  • Chọn Phương thức hình thành tài sản (VD: Mua sắm; Tiếp nhận; Đầu tư xây dựng;…)
  • Mô tả đặc điểm của tài sản.
  • Nhập Thời gian dự kiến, Số lượng dự kiến mua, Đơn vị tính, Đơn giá dự kiến.
  • Chọn Hình thức mua sắm, Dự toán được duyệt, Ghi chú.
  • Nhấn Đồng ý để thêm tài sản vào kế hoạch mua sắm.
 5. Nhấn Lưu để thêm kế hoạch mua sắm tự chủ.

– Thêm kế hoạch mua sắm tập trung

 1. Vào Tài sản\Khác\Kế hoạch mua sắm.
 2. Nhấn Thêm\Thêm kế hoạch mua sắm tự chủ.
 3. Nhập Kỳ lập kế hoạch; Nội dung.
 4. Nhấn Chọn tài sản để thêm tài sản vào kế hoạch mua sắm.
 5. Anh/chị khai báo thông tin tài sản:

  • Nhập Tên tài sản.
  • Loại tài sản: Chọn theo danh mục Loại tài sản theo từng nhóm tài sản đã khai báo.
  • Loại định mức tài sản: Chọn loại định mức tài sản tại đơn vị.
  • Mô tả đặc điểm của tài sản.
  • Nhập Số lượng dự kiến mua, Đơn vị tính.
  • Nhập Thời gian dự kiến, Đơn giá dự kiến.
  • Chọn Hình thức mua sắm, Dự toán được duyệt, 
  • Chọn Nguồn vốn cho kế hoạch mua sắm (VD: Nguồn ngân sách nhà nước; Nguồn viện trợ, tài trợ;..)
  • Chọn Phương thức thanh toán (VD: Một lần bằng tiền mặt; Nhiều lần bằng chuyển khoản;..)
  • Nhấn Đồng ý để thêm tài sản vào kế hoạch mua sắm.
 6. Nhấn Lưu để thêm kế hoạch mua sắm tập trung.
 7. Cán bộ QLTS có thể chỉnh sửa/xóa kế hoạch bằng cách nhấn vào biểu tượng cây bút/thùng rác.
 8. Để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo, anh/chị có thể in Bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm hoặc Mẫu số 03-TSC-MSTT – Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung.
Cập nhật 06/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

[footer_base]