Khai thác tài sản

Giúp cán bộ QLTS theo dõi tình hình khai thác tài sản tại đơn vị trong năm, các tài sản được khai báo ở đây sẽ lên báo cáo công khai cho thuê tài sản nhà nước

Thêm tài sản kinh doanh

1. Vào menu Tài sản\Khác\Khai thác tài sản.

2. Nhấn Thêm\Thêm tài sản kinh doanh.

3. Chọn Tài sản khai thác.

4. Nhập các thông tin Số lượng (cái/chiếc), Diện tích (m2), Số tiền thu được, Hình thức KD (nếu có).

5. Nhấn Đồng ý.

Thêm tài sản cho thuê

1. Vào menu Tài sản\Khác\Khai thác tài sản.

2. Nhấn Thêm\Thêm tài sản cho thuê.

3. Chọn Tài sản khai thác.

4. Nhập các thông tin Số lượng (cái/chiếc), Diện tích (m2), Số tiền thu được, Hình thức KD (nếu có).

5. Nhập Thông tin khai thác: Số hợp đồng, Đơn vị thuê, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Đơn giá thuê/tháng.

6. Nhập Phân bổ số tiền thu được, bao gồm: Số tiền thu được, Nộp NSNN, Để lại đơn vị.

7. Nhấn Đồng ý.

Thêm tài sản liên doanh, liên kết

1. Vào menu Tài sản\Khác\Khai thác tài sản.

2. Nhấn Thêm\Thêm tài sản liên doanh, liên kết.

3. Chọn Tài sản khai thác.

4. Nhập các thông tin Số lượng (cái/chiếc), Diện tích (m2), Số tiền thu được, Hình thức KD (nếu có).

5. Nhập Thông tin khai thác: Số hợp đồng, Đối tác, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Số tiền thu được.

6. Nhập Hình thức liên doanh liên kết.

7. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan