Ghi tăng tài sản

Giúp cán bộ QLTS khai báo tăng tài sản khi đơn vị có tài sản đưa vào sử dụng.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN GHI TĂNG TÀI SẢN:

[MISA QLTS] Hướng dẫn Ghi tăng tài sản trên phần mềm Quản lý tài sản from MISA JSC on Vimeo.

Cách 1: Ghi tăng tài sản khi khai báo tài sản (thực hiện ở menu Tài sản\Danh sách tài sản)

  • Khi khai báo tài sản, nếu cán bộ QLTS có tích chọn Tự động ghi tăng thì chương trình sẽ tự động ghi tăng cho tài sản đó.

Chứng từ ghi tăng nằm ở menu Ghi tăng.

Cách 2: Ghi tăng tại màn hình Danh sách tài sản

  • Trên màn hình Danh sách tài sản, chọn vào 1 hoặc nhiều tài sản có trạng thái Chưa ghi tăng.

  • Chọn Ghi tăng

Cách 3: Ghi tăng tài sản (thực hiện ở menu Ghi tăng)

1. Sau khi khai báo tài sản xong nhưng chưa ghi tăng, chọn menu Tài sản\Ghi tăng.

2. Nhấn Thêm chứng từ để lập chứng từ ghi tăng tài sản.

Khai báo các thông tin trên màn hình Ghi tăng tài sản

1. Nhập Mã chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày ghi tăng, Ghi chú (nếu muốn).

2. Tích chọn vào Chọn ban giao nhận để khai báo thông tin người đại diện giao nhận tài sản.

Từ lần lập chứng từ ghi tăng sau, chỉ cần tích chọn Thêm ban giao nhận từ lần nhập trước để phần mềm tự động lấy thông tin ban giao nhận mà không phải nhập tay lại.

3. Nếu muốn sửa tài sản thì chọn biểu tượng Sửa.

  • Nhập lại Hao mòn/khấu hao lũy kế.
  • Nhập lại Nguồn hình thànhGiá trị tài sản.

4. Nếu muốn xóa tài sản khỏi chứng từ ghi tăng thì chọn các tài sản cần xóa, nhấn vào biểu tượng Xóa.

5. Nếu cán bộ QLTS đã xóa tài sản nhưng muốn bổ sung các tài sản vào chứng từ ghi tăng thì nhấn Chọn tài sản.

  • Tích chọn các tài sản cần bổ sung vào chứng từ ghi tăng.
  • Nhấn Đồng ý.

6. Sau khi kiểm tra chứng từ ghi tăng cho các tài sản đã đầy đủ, nhấn Lưu.

Sửa/xóa chứng từ ghi tăng

Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ ghi tăng khi chưa phát sinh các nghiệp vụ như Thay đổi thông tin, Đánh giá lại, Trích khấu hao…

1. Để sửa/xóa chứng từ ghi tăng thì di chuột vào chứng từ ghi tăng, chọn biểu tượng Sửa/Xóa.

2. Để xóa nhiều chứng từ ghi tăng cùng lúc thì tích chọn các chứng từ ghi tăng cần xóa, nhấn Xóa.

Cập nhật 25/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan