Điều chuyển tài sản

Giúp cán bộ QLTS lập các chứng từ điều chuyển tài sản.

Cách 1: Điều chuyển tài sản ở menu Tài sản\Danh sách tài sản

1. Vào menu Tài sản.

2. Tích chọn tài sản cần điều chuyển. Nhấn Điều chuyển.

3. Nhập Thông tin chung: Mã chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày điều chuyển, Ghi chú.

4. Để điều chuyển cho từng tài sản thì chọn Người đang sử dụng, Bộ phận điều chuyển đến, Người sử dụng mới, Lý do cho tài sản đó.

5. Để điều chuyển nhanh cho nhiều tài sản cùng lúc thì:

 • Tích chọn nhiều tài sản.
 • Nhấn Điều chuyển.
 • Chọn Bộ phận được điều chuyển đến (bắt buộc chọn), Người sử dụng mới (nếu có).
 • Nhấn Lưu.

5. Để điều chuyển cho lô tài sản thì nhấn Chọn tài sản theo lô.

 • Chọn lô tài sản => phần mềm lấy lên các tài sản theo lô.

 • Tích chọn các tài sản cần điều chuyển sang cùng một bộ phận khác.
 • Có thể tích chọn Tự động chọn tài sản trong lô để phần mềm chọn tất cả các tài sản cần điều chuyển sang bộ phận khác.
 • Chọn Bộ phận sử dụng (bắt buộc khai báo và không được chọn trùng bộ phận đang sử dụng tài sản), Người sử dụng mới, Lý do điều chuyển.
 • Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn Lưu.

Cách 2: Điều chuyển tài sản ở menu Tài sản\Điều chuyển tài sản

1. Vào menu Tài sản\Điều chuyển tài sản.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày điều chuyển, Ghi chú.

4. Chọn tài sản điều chuyển bằng cách:

– Chọn tài sản:

 • Nhấn Chọn tài sản.

 • Tích chọn các tài sản cần điều chuyển sang cùng một bộ phận khác.
 • Chọn Bộ phận sử dụng (bắt buộc khai báo và không được chọn trùng bộ phận đang sử dụng tài sản), Người sử dụng mới, Ghi chú (lý do điều chuyển).
 • Nhấn Đồng ý.

– Chọn tài sản theo lô:

 • Nhấn Chọn tài sản theo lô.

 • Chọn lô tài sản => phần mềm lấy lên các tài sản theo lô.
 • Tích chọn các tài sản cần điều chuyển sang cùng một bộ phận khác.
 • Có thể tích chọn Tự động chọn tài sản trong lô để phần mềm chọn tất cả các tài sản cần điều chuyển sang bộ phận khác.
 • Chọn Bộ phận sử dụng (bắt buộc khai báo và không được chọn trùng bộ phận đang sử dụng tài sản), Người sử dụng mới, Lý do điều chuyển.
 • Nhấn Đồng ý.

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ điều chuyển tài sản. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Cán bộ QLTS chỉ sửa/xóa chứng từ điều chuyển tài sản khi:

 • Tài sản chưa ghi giảm trước ngày điều chuyển.
 • Chưa phát sinh các nghiệp vụ: Điều chuyển, Kiểm kê sau ngày điều chuyển.
Cập nhật 16/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan