Đánh giá lại

Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý thông tin của các tài sản khi tài sản được đánh giá lại.

– Đánh giá lại tài sản

1. Vào menu Tài sản\Đánh giá lại.

2. Nhấn Thêm\Đánh giá tài sản.

3. Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày đánh giá lại.

4. Chọn tài sản cần đánh giá lại, Lý do đánh giá lại.

5. Nhập Giá trị mới của tài sản => phần mềm tự động tính Thay đổi (Chênh lệch).

6. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới nguồn hình thành cho tài sản.

6. Nhấn Lưu.

– Đánh giá lại lô tài sản

1. Vào menu Tài sản\Đánh giá lại.

2. Nhấn Thêm\Đánh giá lô tài sản.

3. Nhập Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày đánh giá lại.

4. Chọn Lô tài sản cần đánh giá lại, Lý do đánh giá lại.

5. Nhập Nội dung chứng từ (nếu muốn).

6. Nhập Giá trị mới của tài sản => phần mềm tự động tính Thay đổi (Chênh lệch).

7. Nhấn Lưu.

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan