Đánh giá lại

Mục đích: Giúp cán bộ QLTS lập và quản lý thông tin của các tài sản sau khi tài sản được đánh giá lại.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Đánh giá lại tài sản

 1. Chọn tài sản cần thực hiện đánh giá lại theo 1 trong 3 cách sau:
  • Vào Tài sản\Danh sách tài sản cố định: Chọn tài sản rồi nhấn chọn Nghiệp vụ khác\Đánh giá lại.
  • Vào Tài sản\Danh sách tài sản cố định: Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở cuối dòng tài sản, chọn Đánh giá lại.
  • Vào Tài sản\Đánh giá lại: Nhấn Thêm chứng từ\Đánh giá tài sản.
 2. Khai báo thông tin trên chứng từ đánh giá lại tài sản:
 3. Tại Thông tin chung:

  • Tích chọn hình thức đánh giá lại: Tăng nguyên giá; Giảm nguyên giá; Khác
  • Số chứng từ: Phần mềm tự động sinh tiếp theo chứng từ gần nhất, có thể chỉnh sửa.
  • Nhập Ngày lập chứng từ, Ngày đánh giá lại (Mặc định là ngày hiện tại)
  • Chọn Nhóm loại tài sản Tài sản cần đánh giá lại để lấy lên thông tin tài sản.
  • Chọn Lý do đánh giá lại.
  • Nhập Nội dung chứng từ nếu cần.
 4. Tại phần Thông tin đánh giá lại:

  • Nhập Giá trị mới của tài sản, phần mềm tự động tính Thay đổi (Chênh lệch).
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới nguồn hình thành cho tài sản.
  • Nhập Hao mòn/khấu hao năm, phần mềm tự động tính Số năm sử dụng còn lại.
  • Nhập Số lượng.
 5. Nhấn Lưu.

II. Đánh giá lại lô tài sản

 1. Vào Tài sản\Đánh giá lại: Nhấn Thêm chứng từ\Đánh giá lô tài sản.
 2. Khai báo thông tin trên chứng từ đánh giá lại tài sản:
 3. Tại phần Thông tin chung:
  • Số chứng từ: Phần mềm tự động sinh tiếp theo chứng từ gần nhất, có thể chỉnh sửa.
  • Nhập Ngày lập chứng từ, Ngày đánh giá lại (Mặc định là ngày hiện tại)
  • Tại Lô tài sản cần đánh giá lại:
   • Trường hợp muốn thêm chứng từ đánh giá lại cho cả lô tài sản: Nhấn vào biểu tượng mũi tên, chọn lô tài sản trong danh sách.
   • Trường hợp muốn thêm chứng từ đánh giá lại chỉ cho một vài tài sản trong lô: Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn lô tài sản rồi tích chọn tài sản trong lô. Nhấn Đồng ý.
  • Chọn Lý do đánh giá lại.
  • Nhập Nội dung chứng từ nếu cần.
 4. Tại phần Thông tin đánh giá lại:

  • Nhập Giá trị mới của lô tài sản, phần mềm tự động tính Thay đổi (Chênh lệch).
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới nguồn hình thành cho tài sản.
  • Nhập Hao mòn/khấu hao năm.
  • Phần mềm tự động tính các thông tin chi tiết 1 tài sản.
 5. Nhấn LưuChứng từ đánh giá lại tài sản được lưu trữ trên phần mềm giúp cán bộ QLTS dễ dàng tra cứu thông tin.
 6. Cán bộ QLTS có thể chỉnh sửa/xóa chứng từ bằng cách nhấn vào biểu tượng cây bút/thùng rác.
 7. Để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo, anh/chị có thể in các báo cáo kê khai thay đổi thông tin.
Cập nhật 04/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan