Bảo dưỡng tài sản

Giúp cán bộ QLTS theo dõi kế hoạch và quản lý tình hình thực hiện bảo dưỡng tài sản của đơn vị trong năm.

1. Vào menu Tài sản\Khác\Bảo dưỡng tài sản.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn Tài sản cần bảo dưỡng.

4. Nhập Kế hoạch bảo dưỡng: Ngày dự kiến, Dự toán, Loại bảo dưỡng, Mô tả.

5. Nhập thông tin Thực hiện bảo dưỡng: Ngày thực hiện, Số tiền, Loại bảo dưỡng, Ghi chú.

6. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan