1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có

Hướng dẫn đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có

Cách thức đối chiếu và một số trường hợp lệch khi đối chiếu Sổ tài sản cố định với các báo cáo, danh sách tài sản

1. Cách thức đối chiếu

* Đối chiếu Sổ tài sản cố định với màn hình tra cứu tài sản, thời điểm là Ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Các thông tin:

• Tổng nguyên giá, Hao mòn/khấu hao lũy kế

• Nguyên giá trên Sổ tài sản cố định = Nguyên giá trên màn hình tra cứu tài sản – Nguyên giá của tài sản chưa ghi tăng trên màn hình tra cứu

• Tổng giá trị còn lại trên sổ TSCĐ = Giá trị còn lại của những tài sản đã ghi giảm

• Tổng Nguyên giá trên sổ TSCĐ – tổng Hao mòn/khấu hao lũy kế trên Sổ TSCĐ = Tổng giá trị còn lại trên màn hình tra cứu – Giá trị còn lại của tài sản chưa ghi tăng.

* Đối chiếu Sổ tài sản cố định với Báo cáo kiểm kê

Các thông tin:

• Tổng nguyên giá trên Sổ tài sản cố định – Nguyên giá của các tài sản ghi giảm = Nguyên giá tài sản (Cột sổ sách) trên Báo cáo kiểm kê TSCĐ

• Tổng nguyên giá trên Sổ TSCĐ – Tổng hao mòn/khấu hao lũy kế trên Sổ TSCĐ – Tổng giá trị còn lại trên Sổ TSCĐ = Giá trị còn lại (Cột Sổ sách) trên Báo cáo kiểm kê TSCĐ

* Đối chiếu Sổ tài sản cố định với Bảng tính hao mòn và Bảng trích khấu hao

Các thông tin:

• Tổng số khấu hao (hao mòn) phát sinh trong năm trên Sổ TSCĐ = Tổng hao mòn năm trên Bảng tính hao mòn TSCĐ

• Tổng số tiền Khấu hao năm trên Sổ TSCĐ = Tổng số khấu hao trên các Bảng tính khấu hao lập trong năm

2. Một số trường hợp chênh lệch số liệu có thể xảy ra

* Đối chiếu Sổ tài sản cố định các năm trước với màn hình danh sách làm việc các năm trước, thông tin Tổng nguyên giá, Tổng hao mòn/khấu hao lũy kế bị lệch

– Nguyên nhân: Do màn hình danh sách tài sản luôn hiển thị giá trị nguyên giá mới nhất của tài sản nên không thể đối chiếu với Sổ tài sản cố định của các năm trước

=> Cách khắc phục: Cần đối chiếu Sổ tài sản cố định với Màn hình Tra cứu tài sản, thời điểm là ngày kết thúc kỳ báo cáo.

* Đối chiếu Sổ tài sản cố định với màn hình Tra cứu tài sản tại ngày cuối kỳ báo cáo của Sổ TSCĐ, Tổng nguyên giá, Tổng hao mòn lũy kế không khớp nhau

– Nguyên nhân: Do màn hình tra cứu TSCĐ có tài sản chưa được ghi tăng.

=> Cách khắc phục: Ghi tăng cho các tài sản chưa ghi tăng

* Đối chiếu Sổ tài sản cố định với Báo cáo kiểm kê tài sản cố định Nguyên giá và Giá trị còn lại không khớp

– Nguyên nhân1:

• Tổng nguyên giá trên Sổ TSCĐ bao gồm Nguyên giá của các tài sản đang sử dụng trong kỳ vào Nguyên giá của các tài sản đã ghi giảm trong kỳ

• Tổng nguyên giá trên Biên bản kiểm kê TSCĐ bao gồm Nguyên giá của các tài sản đang sử dụng và được theo dõi trong chương trình từ năm kiểm kê

=> Cách khắc phục: Lấy Tổng nguyên giá trên Sổ TSCĐ – Nguyên giá của các tài sản ghi giảm để đối chiếu với  Nguyên giá tài sản (Cột Sổ sách) trên Báo cáo kiểm kê TSCĐ

– Nguyên nhân 2:

• In Sổ TSCĐ cho các năm trước khi theo dõi tài sản trong chương trình. Sổ TSCĐ vẫn hiển thị những tài sản có ngày ghi tăng từ năm trước nhưng báo cáo kiểm kê không có các tài sản này. Trường hợp này thường xảy ra khi đơn vị khai báo các tài sản cũ vào chương trình

=> Cách khắc phục: Khai báo các tài sản cũ vào cùng một năm làm việc

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?